Telephone

跨境人民币服务
首页

 

 

跨境人民币服务

渤海银行可以为您提供以人民币为计价单位的跨境支付结算、贸易融资及NRA账户等多项金融服务。包括:

 

    - 跨境人民币汇款

    - 跨境人民币信用证

    - 跨境人民币保函

    - 跨境贸易融资

    - NRA账户服务

 

产品特点:

²  以本币结算,减少汇率波动产生的影响